Paprika, 2006
Paprika is a 2000s Japanese foreign surreal science fiction psychotherapy dreams thriller anime/animated film

Shockadelic rating: Must-see

Contributors: Satoshi Kon, Masao Takiyama, Jungo Maruta, Seishi Minakami, Yasutaka Tsutsui, Megumi Hayashibara, Akio Otsuka, Toru Furuya, Toru Emori, Katsunosuke Hori, Daisuke Sakaguchi, Susumu Hirasawa

Comments