Paprika, 2006DVDLand - Exceptional Range, Prices And Service.Done Dirt Cheap DVDs
Paprika is a 2000s Japanese foreign surreal science fiction psychotherapy dreams thriller anime/animated film

Contributors: Satoshi Kon, Masao Takiyama, Jungo Maruta, Seishi Minakami, Yasutaka Tsutsui, Megumi Hayashibara, Akio Otsuka, Toru Furuya, Toru Emori, Katsunosuke Hori, Daisuke Sakaguchi, Susumu Hirasawa