Monkey, 1978-1980 TV seriesDVDLand - Exceptional Range, Prices And Service.
Done Dirt Cheap DVDs

Monkey is a 1970s-1980s Japanese foreign supernatural fantasy Buddhism/Buddhist monk shapeshifter monster fighting magic demon action adventure comedy drama television series

Alternate title: Saiyuki

Contributors: Toshi Aoki, Jun Fukuda, Kazuo Ikehiro, Yusuke Watanabe, Daisuke Yamazaki, Motomu Furuta, Hiroichi Fuse, Hirokazu Fuse, James Miki, Moto Nagai, Yooichi Onaka, Mamoru Sasaki, Eizaburo Shiba, Yu Tagami, Kei Tasaka, Mutsuo Yamashita, Wu Cheng'en, Masaaki Sakai, Masako Natsume, Shiro Kishibe, Toshiyuki Nishida, Tonpei Hidari, Shunji Fujimura, Mickie Yoshino, Godiego